BJØRKETUN BARNEHAGE
Forsiden
LERKA
MÅLTROSTEN
UGLA
Årsplan
Virksomhetsplan/Info
BRAVO
Åpningstid
Adresse
Oppholdsbetaling
Planleggingsdager
Samarbeidsutvalget
Sangen vår
Vennskapsbarnehage
Brukerundersøkelser
Ledig stilling
Søknadskjema
Lenker
Dokumentmappe

NB!

Nye satser fra 01.01.17                                                      kost

5 dager per uke         2730                              290

4 dager per uke         2184                              464

3 dager per uke         1638                              348   

Samlet foreldreinntekt under 473.000 gir rett til reduksjon etter søknad med inntektsdokumentasjon. Se informasjon nedenfor.

 

NB!   fra 1.8.16  Utvidet ordning: Gratis kjernetid også for 3 åringer i familier med lav inntekt. Trykk på lenken i artikkelen nedenfor.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass

Opprettet  Endret .

barnehage.jpgEn ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført fra 1. mai 2015. Den innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Kr. 2.580,- er 6 % av kr. 473.000,- pr. 1. mai 2015. Det betyr at de som har en samlet husholdningsinntekt under dette kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen for barnehageplassen.
Søskenmoderasjon blir regnet ut etter redusert sats jf. vedtak for det eldste barnet.

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.
Det er kommunen som har ansvar for ordningen, og endringene i forskriften omfatter både kommunale og private barnehager. Alle søknader om reduksjon i foreldrebetalingen skal sendes direkte til kommunen.
Reduksjon i foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.
Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte og barnetrygd skal ikke regnes med som del av inntekten.
Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Det oppfordres til å søke innen 15. mai, slik at nytt vedtak er på plass ved oppstart av påfølgende barnehageår.
Det må sendes ny søknad innen utløpet fra foregående vedtak. Dersom kommunen ikke har mottatt ny søknad vil barnehagen justere satsen for foreldrebetaling opp til maksimalsatsen fra påfølgende måned.

Ved søknad 1.mai vil selvangivelsen for året før være  tilgjengelig. Denne brukes som dokumentasjon, og leveres med søknaden.  
Foreldrene til barn som starter i barnehagen midt i året må ha mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Kommunen behandler disse søknadene som andre søknader om reduksjon i foreldrebetalingen, med siste tilgjengelige selvangivelse som dokumentasjon. Dersom barnet starter i barnehage mot slutten av barnehageåret, og ny selvangivelse er tilgjengelig kan denne benyttes som dokumentasjon. Dokumentasjonen blir da det samme som for neste barnehageår, og vedtak om foreldrebetaling vil i slike tilfeller gjelde for mer enn ett år.  
Søknad om redusert foreldrebetaling sendes til Farsund kommune via elektronisk søknadsskjema:

Skjema for redusert foreldrebetaling i barnehage/gratis kjernetid - søknad (KF-574)

Forsørger/søker vil motta enkeltvedtak fra kommunen, som viser reduksjon for en tidsavgrenset periode. Barnehagen mottar kopi av vedtaket fra kommunen, og barnehagen skal trekke reduksjonen direkte i fra på foreldrebetalingen pr. måned.
For ytterligere opplysninger om ordningen vises det til Forskrift om foreldrebetaling:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478?q=forskrift+om+foreldrebetaling

For spørsmål vedr. endringen om redusert foreldrebetaling kan enhetsleder barnehage Roald Grønås  kontaktes pr tlf. 38 38 20 00.

Gratis kjernetid for 4- og 5- åringer
Det er varslet innføring av gratis kjernetid for 4- og 5- åringer i familier med lav inntekt:
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
Det elektroniske søknadsskjemaet er klargjort for denne ordningen, men ordningen har ikke trådt i kraft.

Ytterligere opplysninger om denne ordningen foreligger ikke pr. juni 2015.
Vi viser til Udir.no:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/

 

 

 

 

 


( 29/09/2017 )